O firme

Spoločnosť Michlovský – protlaky, a.s., zapísaná do Obchodného registra dňa  12.10.2006, je významným realizátorom špecializovaných stavebných prác na území Českej a Slovenskej republiky. Spoločnosť vznikla vyčlenením divízie pretlakov a mechanizácie spoločnosti Michlovský spol. s r. o. do samostatnej akciovej  spoločnosti.

Zameriavame sa na tieto stavebné činnosti:

  • Riadená  mikrotuneláž
  • Stavebno-mechanizačné práce
  • Nákladná autodoprava
  • Prenájom stavebnej  mechanizácie
  • Opravy stavebnej mechanizácie a nákladných automobilov

Sme rýchli, presní a spoľahliví, schopní vyhovieť i nadštandardným požiadavkám

 

 

 

 


Predmetom našej činnosti je hlavne oblasť riadených a neriadených pretlakov (oceľ, Hobas, HDPE, kamenina), ďalej zemné práce, výstavba inžinierskych sietí, priemyslových objektov a spevnených plôch.

V rámci svojej pôsobnosti disponujeme jednou z najvýkonnejších technológií pre realizácie riadených pretlakov, položenie potrubia tzv. „bezvýkopovou“ technológiou vykonávame bežne i pod komunikáciami a vodotečemi, v triedach tažiteľnosti až 6-7, vrátane inštalácií potrubných systémov z lineárneho polyetylénu a oceľových rúr až do profilu DN 800.

Vďaka nadštandardnej vybavenosti modernou stavebnou technikou sme pripravení pružne realizovať požiadavky na úpravy terénu, rekultiváciu pozemkov, čistenie vodných tokov v rátane úprav brehov, povodňových valov, meliorácií apod.

Pre realizáciu  vybraných zákaziek používame vysoko univerzálny mikrotunelovací stroj s jednou vrtnou hlavicou UNCLEMOLE TCC 980, ktorý je schopný pretláčať kameninové potrubí CreaDig, rúry HOBAS železobetónové rúry a oceľové rúry až do priemeru DN 1220. Tato vrtná hlavica taktiež umožňuje spracovať balvany až do 200 MPa UCS.

Súčasťou našej spoločnosti je tiež divízia nákladnej autodopravy a mechanizácie, ktorá ponúka využitie sklápačov na prepravu sypkých materiálov a valníkov s výkonnými hydraulickými ramenami a široký sortiment ďalšej stavebnej  mechanizácie.

Nedeliteľnou  súčasťou spoločnosti je samostatná organizačná zložka pôsobiaca  na Slovensku, vedená pod obchodným názvom Michlovský – protlaky, a.s. – organizačná zložka, ktorá realizuje špecializované stavebne práce na území Slovenské republiky.

Společnost Michlovský – protlaky, a.s má zavedený systém riadení akosti podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2009.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.